شرکت مشاوره مدیریت و فناوری اطلاعات حاسب سیستم ... چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور · راه اندازی بخش مخزن دانش · تغییر لوگوی حاسب سیستم .... راهبر · طرح جامع سيستم‌هاي اطلاعاتي و طراحي ساختار سازماني شركت فرش ايران ...