7 مارس 2016 ... سازمان قطار شهری اصفهان و حومه در نظر دارد از کارشناسان ذکور با مشخصات زیر جهت مدیریت پروژه های مطالعاتی و اجرائی خطوط مترویی دعوت به همکاری ...