22 دسامبر 2013 ... ﺷﺮﻛﺖ ھﺎ. آرﻳﺎ ﭘﮋوه. ﮔﺴﺘﺮان. ﺗﻮام. دﻛﺘﺮﺳﻮﺳﻦ ﺻﺎﻟﺢ. ﭘﻮر. ﻣﮫﻨﺪس. ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴﻨﻲ. ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ. ﻛﺎر ... ﺗﺎ. 30/9 /92 -. ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﺒﺎر. ﻣﺠﻮزﻣﮫﻨﺪﺳﻲ. ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ. اي ﺗﺎ. 1/4/94. آﻻ ﭘﺎرس. اﻳﻤﻦ.