شرکت پارس مسکن سامان، از شرکت های گروه سرمایه گذاری مسکن، (یکی از ... سازمانی دانش محور، با دارا بودن نیروهای مجرب و حرفه ای و برخورداری از سایر منابع اطلاعاتی و  ...