25 نوامبر 2015 ... شرکت شاهسوند سیمین در کشور ایران – 25 کیلومتری شهر مشهد در جاده سنتو شهرک صنعتی فردوسی با مساحت تقریبی 20000 متر مربع تاسیس ...