سخنان مديرعامل شركت صنعتي مينو خرمدره در جشن سالروز پيروزي انقالب اسالمی 5. - برگزاري مراسم جشن سي و ..... نادر نكائي)ايدكو پرس(. احمد قاسمعلي زاده)مينو( ...... استخدامی زيادی در شركت نداشتم، آقـای »خسرو شاهی« قـبل از شروع. ايـن دوره، مـن را جهت ...