اداره ی ﮐﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﮐﺪﮔﺬاری ﭘﺴﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و اداره ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ در اﺳﺘ. ﺎن ﻫﺎ ... ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣـﺎﻧﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﻪ در اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ... ﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎم. ﻫﺎ را در. ﻻﯾﻪ ﻫﺎی. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﭘﺨﺶ. ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴ. ﻪ ﻫﺎی. رودررو ﺑﺎ. آﻧﻬﺎ. ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺑﺮﻧﺎﻣ ..... داﻧﺸﮕﺎه. /. داﻧﺸﮑﺪ. ه ی. ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮ. ﮐﺰ اﺳﺘﺎن. در (. 3. اﺳﺘﺎن. ـﺧ. ﺮاﺳﺎن ﺟﻨ. . ﻮﺑﯽ، رﺿ.