2 روز پیش ... ... 20 هزار قطعه ای، پرواربندی 80 رأسی گوساله، گاز رسانی به روستاهای گلال و دشه، طرح هادی روستایی ... استخدام کارشناس فروش در شرکت پخش مواد پروتیینی-مشهد .... با کیفیت ترین سرم های درمانی ضدمار و عقرب گزیدگی ساخته شد ...