شركت راه آھن ج.ا.ا سھامي خاص ..... اتصال راه آھن به كارخانه ذوب آھن در ايستگاه زرين شھر ... افتتاح خط سوم واريانت آبگرم - امروان و ٢٩٠ كيلومتر (دوخطه) گرمسار - مشھد.