مدیرعامل تاکسیرانی تهران از نوسازی ۱۰ هزار تاکسی فرسوده تا پایان سال خبر داد. .... خراسان رضوی, 2020, شرکت نوسازان خودرو گناباد, گناباد، خیابان امام خمینی 12 ...