تولیدی تحقیقاتی ساخته های نسوز گهر سرام. زير مجموعه: صنایع نفت،گاز، پتروشیمی. مدير عامل: عبدالرضا حمیدی. مدير R&D: نگار هاشم نیا. استان: تهران. شهر: تهران ...