انتخاب شرکت تعاونی شبکه گستر درنا به عنوان تعاونی برترسال ۹۵. در راستای شناسایی و ... موفقیت درنا نت در اخذ پروانه ارتباطات ثابت کشوری. شرکت شبکه ...