18 مارس 2013 ... شرکت پلی اتیلن سمنان .... های منظم قرار دهیم؛ باید سعی شود تا آن جا که ممکن است شبکه منظم باشد (مساحت پلیگون ها خیلی اختلاف نداشته باشد).