پـس از تهیه ی نقشه ی زیــان وارد شــده بـه سـازه هـای. مهندسی و منابع طبیعی و .... خطر مدل برتر در پلی گون های همگن نزدیک تر و بزرگ تر ادغام. شدند و در نهایت 66 واحد با ...