... می شوند و برای تعمیم آنها به سطح (پلیگون) باید درونیابی صورت گیرد، بنابراین نوع ... -انجام آزمایشات و مطالعات بیشتر در زمینه آبشستگی پایین دست سایر سازه های آبی از .... 6- جهت برآورد وزن هر یک از معیار های شرکت کننده در مکان یابی از روش ...