16 نوامبر 2016 ... ایجاد Callout و پلی گون. ایجاد عناصربا ابزار Draw. گروه کردن عناصرمرتب سازی و ترتیب دهی برای عناصر. چرخش و تبدیل عناصر به عوارض.