1 ژانويه 2017 ... کمیسیون اینترنت و انتقال داده ها . ..... اعضای هیات مدیره استان تهران متشکل از 15 نماینده اصلی شاخه شرکت ها و 3 نفر نماینده علی البدل، 3 نماینده اصلی. فروشگاه ... tabary@chargoon.com. علي توسلي. نیونت tavassoli.a@gmail.com.