15 مارس 2015 ... پیشاهنگان اکثر کشورهای عضو دفترجهانی برای شرکت در اردوی جامبوری #### - در طزرجان 5 هزارمتر زمین،ازطرف منابع طبیعی در حاشیه ارتفاعات شیرکوه دراختیار ... 7- در سانیج 4هزارمتر زمین را اهالی سلطانب در اختیار پیشاهنگی قرار دادند .... 2- اردوگاه خیام نیشابوردومین اردوگاه بزرگ و نمونه در ایران اردوگاه خیام در ...