دست‌افزارهاي سنگي يافت‌شده در دره هاي شيرکوه، سنگ‌نگاره‌هاي کوه ارنان و .... دره‌گاهان و نيز روستاهاي نمونه گردشگري (اسلاميه، سانيج، طزرجان، ده‌بالا و بنادك‌سادات) اشاره نمود . .... اين مركز در حال حاضر داراي تعداد 172 شركت فعال و تعداد 10 مركز رشد دراستان و ...