و به 3 نفر هدیه نفیس و به 10 نفر لیوان و به بقیه شرکت کنندگان هدایایی اهدا شد. امیدواریم که ... داميار. شاهين دژ. احكام نگاه و پوشش. سكينه. رضائي. شوط. عشق را يافتم. فاطمه ..... گلستان. قليكي ميلان. آذربايجان غربي. شوط. علل تزلزل تمدن غرب. مائده.