شرکت مدیرآفرینان صنعت آسیا با همراهی جمعی از کارشناسان و اساتید دانشگاه تاسیس شده است. موضوع فعالیت شرکت در زمینه استانداردسازی تاسیسات گردشگری ...