فشارخون سیستول نسبت به قبل از شروع درمان در گروه مورد (آتنولول ساخت شرکت داروپخش ایران) و شاهد (اتنولول خارجی) به ترتیب در ماه اول 18 21- و ####- ...