مهندسین مشاور سازیران، سازه های آرمانی هزاره سوم، با هدف ارائه خدمات مهندسی سازه . ... تجاری، صنعتی، بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی و کاربرد سیستم های نوین سازه ای است.