شركت فنی مهندسی داده آوران · طراحان صنعت پرشیا ... شرکت پردازشگران اوج سگال · شركت كارنما رايانه · شرکت هگزان طرح · شرکت راش دکور · شرکت مبلمان اداری نوژن.