در اسلام هنرهای ذکر شده جایز نیست لذا ایرانیان برای ایجاد و تکوین هویت ملی خود به تقریب از همهٔ این عوامل (به جز معماری) بی‌بهره بودند و از این جهت زبان فارسی بار سنگینی را به دوش می‌کشید و ملیّت ایرانیان جز زبان مأوایی نداشت. ... جایگاه حروف فارسی بر روی صفحه کلید رایانه ..... ج. اول. تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۸۲. 1.