نام شرکت, شرکت پتروشیمی بندر امام. لوگو, انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی. زمینه فعالیت شرکت. تولید محصولات پتروشیمی. نام مدیرعامل, رضا امیری.