طرح شرکت خوارزم ارتباط خاورمیانه به عنوان رتبه سوم پژوهش های کاربردی با عنوان " شبکه سامانه آنتن های ماهواره ای ثابت و سیار با قابلیت تنظیم خودکار بر روی ماهواره ...