اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی البرز, اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی البرز در ... رئوس برنامه های شرکت توسعه صادرات و گردشگری استان البرز.