شرکت واتا تولید کننده آب معدنی بسته بندی می باشد. ... آبمعدنی واتا موفق به اخذ تاییدیه از انستیتو فرزنیوس کشور آلمان که یکی از معتبرترین مراکز و ...