مهندس یزدانی همچنین از روستای حسن رباط و شهر لای بید بازدید نمود. ... وزوان و لای بید با رشد منفی جمعیت و در شهر شاهین شهر به دلیل مهاجر پذیر بودن با رشد بسیار مثبت شهرداری روبه رو هستیم. ..... انصاری: دیگر در لیگ و تمرینات شرکت نمی کنیم.