ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم. ﺷﺮﮐﺖ داده ﭘﺮدازي اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮري ﺑﻪ اﯾﻦ .... اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺮوژه اﻣﻀﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ.