تنظیمات. گروه:رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن مقایسه شرکت های گروه ... داده فن آوا, 1,000, 0, 1,000, 0, ####. انفورماتيك, 1,000, 0, 1,000, 0, ####. فناوا كارت, 1,000  ...