صبح روز یکشنبه مجمع عمومی سالیانه شرکت داده پردازی ایران ( مداران ) با حضور 74% ... شرکت با قیمت حدود 45 میلیارد تومان برنده این مناقصه شد که البته این شرکت ...