#مداران اینکه وضعیتش خوبه چرا تو این قیمت میفرشن خوش بین ... #مداران حالا خوبه تعدیل مثبت داده که اینجوری منفی میخوره .... فکس شرکت : ####.