موسسه اعزام دانشجو اندیشه پویان اعزام پزشکان به بیمارستان های آلمان و اتریش دوره ... از اساتید و پیشکسوتان پزشکی تصمیم گرفتند تا شرکت بهداشتی درمانی مهراد ...