اگر آزادگان در شرکت مینو سهامی دارند، چرا به آنها تا کنون اطلاع رسانی صحیحی .... کنونی کشور به افزایش قدرت خرید آنان منجر می شود، تصریح کرد: در صورت ادامه ...