8 نوامبر 2016 ... دوره ۵ روزه تخصصی بهینه سازی سیستم هوای فشرده با رویکرد عملی، برای اولین بار در ایران توسط کارشناسان بین المللی سازمان توسعه صنعتی ملل ...