صنایع هوای فشرده ایران ، تعمیر کمپرسور , میکروفیلتر , پری فیلتر , کمپروسور اسکرو , بوسترهای هوا , کمپرسور، کتاب اول.