2 روز پیش ... خالقی به دنبال یکپارچه کردن شرکت داده ورزی سداد. فرامرز خالقی در نخستین هفته های فعالیت مدیرعاملی خود در داده ورزی سداد در نشست های تعاملی با ...