صنایع هوای فشرده شامل پرتو ایرانیان. زير مجموعه: شرکت های مشاوره، خدمات مهندسی. مدير عامل: رامین نیازی. مدير R&D: رامین نیازی. استان: تهران. شهر: تهران ...