نرم افزارهای شركت گستره نگار. دوشنبه 18 بهمن 1389. پریما امکانات فارسی و تقویم شمسی را به ویرایش‌های مختلف نرم‌افزار قدرتمند پریماورا می‌افزاید. فهرست بهاء ...