کارسلینگ کششی ریل معکوس (Cunter Carsling). در آسانسورهای دو و سه ... ۵- ریل گذاری آسان با شابلون و یا ساعت ریل خاص تولیدی شرکت کاسپین. ۶- قابلیت نصب  ...