شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

آموزش شرکت سازه گستر سایپا


mytabriz.persiangig.com
ﺷﺮآﺖ ﺳﺎزﻩ ﮔﺴﺘﺮ ﺳﺎﻳﭙﺎ ( SPC ) ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺁﻣﺎري آﻨﺘﺮل راهﻨﻤﺎي ا
ﺷﺮآﺖ ﺳﺎزﻩ ﮔﺴﺘﺮ ﺳﺎﻳﭙﺎ. راهﻨﻤﺎي. آﻨﺘﺮل. ﺁﻣﺎري. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ... اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻋﺘﺒﺎراﻳﻦ ﻣﺪرك ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮاﻧﺖ ﺳﺎزﻩ ﮔﺴﺘﺮﺳﺎﻳﭙﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ . ٢. -. آﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق اﻳﻦ ﻣﺪرك ﻣﺤﻔﻮظ ..... ﺮ ﺁﻣﻮزش ﭘﺮﺳﻨﻞ،. ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻮاد ورودی و.
www.iranrd.net
مشاهده اطلاعات شركت | IranRd - سازه گستر سايپا
دفتر مركزي: نشاني: تهران-كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج-شركت سازه گستر سايپا. كد پستي: صندوق پستي: تلفن: (####489101. تلفن: (####) - ...
extranet.sazehgostar.com
اینترانت سازه گستر سایپا
فراخوان همكاري جهت توليد قطعات · http://intranet.sazehgostar.co.ir/ آدرس هاي اينترانت سازه گستر http://intranet.sazehgostar.com/ ...
www.sazehgostar.com
پرتال آموزش شرکت سازه گستر سایپا
شرکت سازه گستر با دارا بودن شبکه گسترده متخصصان و کارشناسان پاسخگوی نیازهای آموزشی و مشاوره در حوزه ها ی مختلف می باشد که با بهره گیری از متخصصین ...
www.burjas.com
شرکت سازه گستر سایپا - برجاس
شرکت مخابرات استان تهران · شرکت مخابرات شرکت دیتا; شرکت‌مخابرات استان مازندران ... تاریخچه تاسیس شرکت سازه گستر سایپا به دهم تیر ماه 1364 بر میگردد.
www.saipacorp.com
مديران ارشد - وب سايت رسمي شركت سايپا
مديرعامل شركت قالبهاي بزرگ صنعتي قائم مقام مديرعامل سايپااز سال 73 الي 76 عضو هيات مديره شركتهاي سايپاپرس، ماشين سازي تبريز، رينگ خرمشهر، پلاسكوكار و ...
qualityaustria.ir
رزومه - Quality Austria
ISO 9001:2000. ﺷﺮﮐﺖ. URS. اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن. 4. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺷﺮﮐﺖ. ROYAL CERT. آﻟﻤﺎن. 5 ... ﺷﺮﮐﺖ. URS. اﻧﮕﻠﺴﺘ. ﺎن. 12. EFQM. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان. 13. آدﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮل. (SQFE). ﺳﺎزه ﮔﺴﺘﺮ ﺳﺎﯾﭙﺎ. 14. آدﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ. (SOJEDAC 97). ﺳﺎزه ﮔﺴﺘﺮ ﺳﺎﯾﭙﺎ. 15. ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل. (SQA).