شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

اساسنامه ثبت شرکت سهامی خاص pdf

www.razi.ac.ir
انواع شرکتها
اﻧﻮاع ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ و ﻃﺮﯾﻘﻪ. ي ﺛﺒﺖ آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان. در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﺳﺖ؛ .... ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺳﻬﺎﻣﯽ، ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺷﺮﮐﺎي ﺳﻬﺎﻣﯽ و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺮﯾﮏ ...

ssaa.ir
اظهار نامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص
اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص. -1. ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ. : ....................................................... ..................... ................................... ......... .................... .................. -2. ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق ...
www.iranian-net.ir
ﺧﻼﺻﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ: ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒ - ایرانیان نت
ﺧﻼﺻﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ. ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ: ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺖ . ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﮐﺖ: ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ... ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖ: ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖ: ﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ ...
www.jalalisme.ir
راهنمای گام به گام ثبت شرکت
شماره تماس و کد پستی خود را وارد کرده تا مدارک مربوط به ثبت شرکت در. منزل تح .... پس از ثبت شرکت سهامی خاص مدارک زیر برایتان ارسال می. گردد. : اظهارنامه و اساس.
www.cbi.ir
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ. ﺧﺎص. " ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ا. ز. ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ا. ز. آن ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ د. ر. ﮐﻠﯿﻪ اوراق. و .... ﻗﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺲ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺳﻬﺎم ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ را ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺮﮐﺖ.
www.itsr.ir
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ (ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص)
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ: ﺑﯿﻦ دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﯾﺎ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ... ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ (ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧـﺎص) ﮐـﻪ در ﻣـﻮاد ﺑﻌـﺪي ...
ssaa.ir
اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص
١. اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري. اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ. ي. ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص. -1. ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ........ ..................................................................................................................... .......... ........... .
sherkat.ssaa.ir
فرم ها - اداره کل ثبت شرکت ها
شعبه _ نمایندگی خارجی. تعاونی سهامی عام. تعاونی. 9877, فایل پیوست · نمونه اساسنامه شرکت تک مدیره با مسئولیت محدود. 29, فایل پیوست, نمونه اساسنامه صورتجلسه ...
www.tccim.ir
ﻬﺎ ﺷﺮﮐﺘ اﻧﻮاع ﺲ ﯿ روش ﺗﺎﺳ
ﺷﺮﮐﺘ. ﻬﺎ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده. 20. ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ. ﺗﺠﺎرﺗي. ﯽ. ﻫﻔﺖ ﻧﻮع ﻣ. ﺑﺎﺷﺪﯽ. : -1. ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟ. ﯿ ...... ﺪ ﺷﺪه دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ و دو ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺮﮐﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ. ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧ. ﯽ. را ﺑﻪ اﻋﻀﺎ. ﻫﺌي. ﻣﺪﯿ. ﯾﺖ.
www.techbiz.ir
راهنمای سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری (PDF)
ﻣﺪارك ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ. -1. ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ اداره ﺗﻌﺎون ﻣﺮ. ﺑﻮﻃﻪ. -2. دو ﻧﺴﺨﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ. -3. دو ﻧﺴﺨﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه. -4. دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ. -5.