شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

اساسنامه ثبت شرکت ها

www.vanak.org
اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود - ثبت ونک
نمونه ( 36 ) : اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود ماده 1 ... الف- تغییر اساسنامه یا الصاق یا خذق یک یا چند مواد اساسنامه. ب – تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت.

www.vanak.org
اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود - ثبت ونک
ب-تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت . ج-افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت .د- ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت. ماده 13:تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده  ...
www.vanak.org
شیوه تنظیم اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها - ثبت ونک
شیوه تنظیم اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها. این بخش از ده فصل تشکیل شده است که در فصل اول به تعریف اساسنامه و چگونگی تنظیم آن پرداخته و در فصل دوم به ...
www.vanak.org
اساسنامه موسسه غیر تجارتی - ثبت ونک
موسسه ثبت ونک خدمات ثبت شرکت و برند #### ثبت علائم تجاری. ... الف- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه . ب-افزایش یا تقلیل ...
www.vanak.org
اساسنامه شرکت سهامی خاص - ثبت ونک
نمونه (5): اساسنامه شرکت سهامی خاص. فصل اول- موضوع، مدت و مرکز اصلی شرکت ماده 1- نام شرکت: نام شرکت عبارت است از ............................(شرکت سهامی خاص)
sherkat.ssaa.ir
فرم ها - اداره کل ثبت شرکت ها
شعبه _ نمایندگی خارجی. تعاونی سهامی عام. تعاونی. 9877, فایل پیوست · نمونه اساسنامه شرکت تک مدیره با مسئولیت محدود. 29, فایل پیوست, نمونه اساسنامه صورتجلسه ...
www.techbiz.ir
راهنمای سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری (PDF)
ﻣﺪارك ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ. -1. ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ اداره ﺗﻌﺎون ﻣﺮ. ﺑﻮﻃﻪ. -2. دو ﻧﺴﺨﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ. -3. دو ﻧﺴﺨﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه. -4. دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ. -5.
irsherkat.ssaa.ir
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | ثبت تأسیس شرکت/موسسه
ثبت و تغییر اینترنتی شرکت/موسسه. ... متقاضي محترم جهت کار با سامانه ثبت شرکت ها مناسبتر است از مرورگر های firefox يا Internet Explorer8 و بالاتر استفاده ...
www.ghanoonbaz.com
ثبت شرکت ،ثبت شرکت ها،ثبت شرکتها - ghanoonbaz
حال برای شکایت از شرکت مذبور هیچ شماره تلفن و آدرس دقیقی ندارم شماره ملی شرکت عبارت است از.............. حال خواهشمندم شماره تماسی از شرکت مذبور در اختیار اینجانب ...
ghanoonbaz.com
راهنمای ثبت شرکت سهامی خاص - ghanoonbaz
تماس برای انجام ثبت : ۰۹۰۱۹۲۱۴۹۶۰. مرحله اول: تهیه مدارک بشرح ذیل -فرم تعیین نام (
شماره ۲) وفرم مشخصات اعضاء ( شماره ۳ ) -سه نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص ...