شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

اساسنامه شرکت ها

www.ssaa.ir
اساسنامه - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تبصره 1 اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد. ..... 3 ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران.

www.vanak.org
اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود - ثبت ونک
ب-تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت . ج-افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت .د- ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت. ماده 13:تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده  ...
www.vanak.org
شیوه تنظیم اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها - ثبت ونک
شیوه تنظیم اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها. این بخش از ده فصل تشکیل شده است که در فصل اول به تعریف اساسنامه و چگونگی تنظیم آن پرداخته و در فصل دوم به ...
kiasabt.com
تغییرات اساسنامه شرکت - کیا ثبت
مقرر می دارد: (هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اكثریت عددی شركا كه لااقل سه ... كه مقرر می دارد: هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه. ... کلیات شرکت ها.
sherkat.ssaa.ir
بسمه تعالی - اداره کل ثبت شرکت ها
در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت. ماده 11 وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده.
wiki.saramad.ir
اساسنامه شرکت - سهامی خاص
و نوع شرکت «سهامی خاص» است که دراین اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده میشود. ماده 2- اهداف شرکت: اهداف شرکت که الهام بخش فعالیتهای آن میباشد عبارت است از:.
www.vanak.org
اساسنامه شرکت سهامی خاص - ثبت ونک
نمونه (5): اساسنامه شرکت سهامی خاص. فصل اول- موضوع، مدت و مرکز اصلی شرکت ماده 1- نام شرکت: نام شرکت عبارت است از ............................(شرکت سهامی خاص)
sherkat.ssaa.ir
فرم ها - اداره کل ثبت شرکت ها
شعبه _ نمایندگی خارجی. تعاونی سهامی عام. تعاونی. 9877, فایل پیوست · نمونه اساسنامه شرکت تک مدیره با مسئولیت محدود. 29, فایل پیوست, نمونه اساسنامه صورتجلسه ...