شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

اظهارنامه شرکت تعاونی

ssaa.ir
اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی عام
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ وﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻘﺪ وﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪ آن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ. و ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﺎم و ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﯽ آﻧﻬﺎ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و اﻣﺘﯿﺎزات اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻬﺎم. : ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﻠﻎ.

download.tax.gov.ir
اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م.)
شرکت تعاونی. ❍. سازمان مبتنی بر جوامع. محلی ). CBO. (. ❍. شرکت تعاونی متعارف. ❍. سازمان صنفی و حرفه. ای. ❍. شرکت تعاونی سهامی عام. ❍. تشکل سیاسی. ❍.
sabtefarda.com
راهنمای ثبت شرکت اینترنتی (ثبت تاسیس) - ثبت فردا
در این قسمت نام شخصی که متقاضی تاسیس شرکت یا موسسه است وارد می شود. ... بعضی از موضوعات فعالیت نیاز به مجوز از سازمان ها و ارگان های خاص دارد که در اینجا وجود یا عدم .... برای این کار کلید «دریافت متن تقاضانامه/اظهارنامه» را کلیک می نماییم.
sshi.um.ac.ir
نمونه تكميل شده فرم هاي تكميلي
فرم شماره 2 شركت‌هاي توليدي در خصوص شركت تحقيقاتي و توليدي الکترود ماهان ... آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص با شماره 19843/ث5/32 مورخ #### در روزنامه ...
companyregister.ir
اظهارنامه یا تقاضانامه و ضمائم ثبت شرکت های تجاری
چون نظامنامه قانون تجارت از حیث تصویب موخر است در مراجع ثبتی هم " تقاضانامه ثبت شرکت داخلی" اوراق چاپی مخصوص است ... شرکت تضامنی چیست و نحوه تاسیس آن؟
www.ghanoonbaz.com
صورتجلسات شرکتها|ثبت شرکت - ghanoonbaz
اساسنامه و نمونه فرم صورتجلسات تغیرات در ( شرکت سهامی خاص). اساسنامه خام شرکت ... ۱۰ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت. ۱۱ـ نمونه ...
sherkat.ssaa.ir
فرم ها - اداره کل ثبت شرکت ها
شعبه _ نمایندگی خارجی. تعاونی سهامی عام. تعاونی. 9877, فایل پیوست · نمونه اساسنامه شرکت تک مدیره با مسئولیت محدود. 29, فایل پیوست, نمونه اساسنامه صورتجلسه ...
www.techbiz.ir
راهنمای سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری (PDF)
ﻣﺪارك ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ. -1. ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ اداره ﺗﻌﺎون ﻣﺮ. ﺑﻮﻃﻪ. -2. دو ﻧﺴﺨﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ. -3. دو ﻧﺴﺨﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه. -4. دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ. -5.
sabtefarda.com
ثبت شرکت تعاونی - ثبت فردا
مقدمه : کلیه متقاضیان ثبت تعاونی (ثبت شرکت تعاونی) می توانند با مراجعه به ثبت شرکت فردا کلیه امور ثبت تعاونی را با اخذ کلیه جواز های تعاونی مورد نیاز یا ...