شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

برنامه ریزی استراتژیک شرکت کاله


www.imi.ir
رزومه
ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻛﺎﺭﻱ. ﺍﻟﻒ . ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ. •. ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺷﺮ. ﻛﺖ ﻛﺎﻟﻪ. (-. 1391. ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ. ) •. ﻣﻌﺎﻭﻥ. ﺁﻣﻮﺯﺵ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ. (-. ####. ) •. ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺷﺖ ﻧﺸﺎﻁ. (-.
toseeh.medilam.ac.ir
فرايندعمومي برنامه ريزي استراتژيك (نگرش پيش تدبيري )
ماموريت ما افزايش ارزش شركت نزد مشتريان ، كاركنان و سهامداران است كه اين امر از طريق عرضه محصولات و .... شدت تهديد ناشي از ورود رقباي جديد به عوامل زير بستگي دارد:.
www.shomal.ac.ir
محمد خراسانی - دانشگاه شمال
استاد مدعو دوره ، زمان سنجي و كارسنجي، تعميرات و نگهداري ، شركت زربال، 1388. ... های تولید سفارشی (مطالعه موردی شرکت صنایع شیشه خم اژدری) 1380 تا 1381.
iautb.ac.ir
حسن صابری - IAUTB.AC.IR
شرکت آرایشی اولاین- مدیر بازاریابی و مسئول پروژه بازاریابی شبکه ای • شرکت شیمیایی و دارویی صالحان شیمی - مدیر بازاریابی و فروش • شرکت مواد غذایی کاله- ...
www.e-modiran.com
مصاحبه با غلامعلی سلیمانی، موسس شرکت کاله - مرجع علوم مدیریت ایران
مصاحبه با غلامعلی سلیمانی موسس شرکت کاله مردی که برند ساختن را به دنیا آموخت ... کلیه برنامه ریزی، بازاریابی، فروش، خرید ماشین آلات با خودم بوده و هست. .... طراحی یک سیستم مبتنی بر دانش برای برنامه ریزی استراتژیک: دیدگاه کارت امتیازی ...
jtd.iranjournals.ir
و اراﺋــﻪ راﻫﺒــﺮدي ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰي ﮐﻤــﯽ ﺑـﺎ ﻋﻼﻣـﺖ ﺗﺠـ
ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﭘﯿﺸﺮو، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﺳ. ﺎﻣﺎﻧﻤﻨﺪ .... ﺑﺮداري ﺑﻬﯿﻨﻪ از آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘـﺮ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺎﻟـﻪ ﮔـﺎم. ﻧﻬﺎد .... داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻟﺒﻨـﯽ ﮐﺎﻟـﻪ.
banikbranding.com
بانیک | برنامه ریزی کمی استراتژیک و و ارائه راهکارهای بهبود جایگاه ...
5 سپتامبر 2012 ... سپس استراتژی های ارایه شده با استفاده از روش ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک ... بر اساس نتایج بدست آمده وضعیت شرکت لبنی کاله در حالت رقابتی ( تنوع .... ۵- روابط نا کارامد بین واحدهای مختلف( تولید،بازاریابی،فروش).
rtis2.ut.ac.ir
رزومه - هاشم آقازاده - دانشگاه تهران
برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی شرکت لوله و ماشین سازی ایران، محمد رضا ... بررسی آمیخته بازاریابی پنیرلبنه (آنا) شرکت کاله از دیدگاه مصرف کنندگان ...