شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت سیمان اصفهان

www.sid.ir
Archive of SID
ﮔﺬاران ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﺑﻮرس، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب وﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ... ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺳﯿﻤﺎن اﺻﻔﻬﺎن. ،. اروﻣﯿﻪ.

jfksa.srbiau.ac.ir
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدي ﺳﻬﺎم ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﺎراﯾﯽ در ﻣﺮزﻫﺎي واﻗﻌﯽ و ﺗ - دانش مالی تحلیل اوراق ...
ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎ. دي ﺻﻮرت. ﮔﺮﻓﺖ . در ﻣﺠﻤﻮع دو ﮔﺎم ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﮔﺮوه ... ﺗﺠﺰﯾﻪ. و. ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﺑﻨﯿﺎدي. اﺳﺖ،. اﯾﻦ. روﯾﮑﺮد. و. ﻣﺪل. ﻫﺎي. اﺳﺘﻔﺎده. در. آن. از. دﻫﻪ. 1930. ﻣﻄﺮح. ﺑﻮده. اﻣﺎ.
jfksa.srbiau.ac.ir
ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﺤﻠﯿ - دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ. 100. ﺷﺮﮐﺖ. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ... ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻫﯿﭻ ﯾﮏ. 100. % ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد. را در ﻣﺪت زﻣﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺣﻔﻆ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.
abyekcement.com
منتهی به سال مالی 91 - abyekcementabyekcement - سیمان آبیک
مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ صاحبان سهام شرکت سیمان آبیک ( سهامی عام) ۱- تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰٫ ۱۲٫ ۱۳۹۱
www.codal.ir
صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده)
20 مارس 2015 ... حسابرسي صورتهاي مالي شرکت پتروشيمي اصفهان (سهامي عام) شامل ترازنامه ... فونيکس، نگين تجارت اسپادانا، فيروز صفه، تجارت آذين نقش جهان و ...
www.sid.ir
Fundamental Analysis of Stocks by Using Two- Steps DEA - Sid
باشد. در این. مقاله با استفاده از تحلیل خوشه. ای شرکت. های همگون انتخاب و تعداد نهایی شرکت ..... هدف از مرحله اول، استفاده از اطالعات نسبت های صورت های مالی به منظور پپیش بینی. درآمدهاست و هدف از ..... شرکت ایران خودرو، بانك پارسیان، بانك. کارآفرین، ...
www.ifb.ir
گزارش سالیانه 1393 - شرکت فرابورس ایران
آنکـه عرضـه اولیـه سـهام 15 شـرکت بـه روش حـراج نیـز در فرابـورس. ایـران صـورت ..... ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺮاى اﺟﺮاى ﭘﺮوژه ﻫﺎى راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزى. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ وزارت ... ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻰ و ﺻﻨﺪوق اﻋﺘﺒﺎرى ﻫﻨﺮ در ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ .... آفریـن پارســـــیان انتقـال شـرکت پتروشـیمي.
www.hic-iran.com
ﻣﺮور ﻛﻠﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ
ﺷﺮﻛﺖ. ﺳ. ﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﻜﻦ. (. ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم. ) ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و وﺿﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ. ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ. 30. آذر. 1389. ١. ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ..... ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ. ⇐. زﻧﺠﻴﺮه ارزش. ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش. (. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و. ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس. ﻣﺴﻜﻦ. ﺳﺎﻣﺎن. ) ..... ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻬﺴﺎن ﭘﺎرس وﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري ﺻﻨﻌﺖ وﻣﻌﺪن.
ui.ac.ir
ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان
147, 147, بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان شرکت برق منطقه ای اصفهان بر اساس ..... :دانشجويان تربيت بدني دانشگاه اصفهان ودانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان ...
www.qayencement.com
شرکت سیمان قاین :: صورتهاي مالي
گزارشات صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت سیمان قاین. صورتهای مالی میاندوره ای منتهی به #### صورتهای مالی پایان دوره منتهی به #### · صورتهای مالی ...