شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

تستوسترون انانتات شرکت ابوریحان


www.sid.ir
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون اﻧﺎﻧﺘﺎت ﺑﺮ اﻛﺘﺴﺎب ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻜﺎﻧﻲ - Sid
ﺷﺮﻛﺖ دارو ﺳﺎزي اﺑﻮرﻳﺤﺎن. ) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ. ده. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎت در ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺣﻞ ﺷﺪه وﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ. ﺟﻠﺪي ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون اﻧﺎﻧﺘﺎت دردي ﻣﺘﻴﻞ ...
eprints.bpums.ac.ir
Download (793kB)
ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﺭﺩ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. : ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺩﺭ. ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮﻭﻥ ﺍﻧﺎﻧﺘﺎﺕ. ﮔﺮﻡ ﻲﻠﻴﻣ ۱۰۰. ﺘﺮﻴﻟﻲﻠﻴﻣ ﺩﺭ. ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ. ﺍﺑﻮﺭﻳﺤﺎﻥ ﺑﻮﺩ. ﻧﺤﻮﻩ ﮔﻨﺎﺩﻛﺘﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ. ﻫﺎﻱ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻧﺮ:.
aburaihan.com
پرسش و پاسخ - شرکت داروسازی ابوریحان
با سلام و تشکر از شما، در حال حاضر شرکت ابوریحان در مشهد دارای نماینده علمی می ... هندی تقلبی زیاد شد که تقریبا همه مطلع شدند و بعد فیناستراید سها به بدترین ...
darooyab.ir
لیست محصولات شرکت داروسازی ابوریحان | DarooYab.IR |وب سایت ...
نام شرکت: داروسازی ابوریحان, زمینه فعالیت: تولید دارو ... کپسول آهسته رهش ونلافاکسین ابوریحان 75 میلی گرم ... آمپول میدازولام ابوریحان 5 میلی گرم/1 میلی لیتر.